روز: اکتبر 15, 2017

تغذیه مادران در دوران شیردهی

تغذیه مادران در دوران شیردهی کلاس ورزش بارداری ، پیلاتس بارداری انرژی موردنیازدرزمان شیردهی 6ماه اول شیردهی:500کیلوکالری درروزبیش ازنیاز معمولی و6 ماه دوم شیردهی 800-500کیلوکالری در روز،بیش ازنیازمعمولی. ذخایرچربی که در دوران بارداری تجمع یافت است،روزانه حدود 150-100کیلوکالری انرژی را درماههای اول شیردهی فراهم می کند. در6ماهه دوم شیردهی،تولید شیر بتدریج بهمیزان 600میلی لیت کاهش […]

ادامه مطلب